Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest to obecnie bardzo często poruszany temat. Wielu dłużników, których problemy finansowe są na tyle duże, że nie ma ją szansy na spłatę swoich zobowiązań szuka sposobów na zmniejszenie swojego zadłużenia, a najlepiej na umorzenie zobowiązań.

Oczywiście, nie można się łudzić. Nie ma żadnego idealnego sposobu na pozbycie cię długów jednym pismem. Postępowanie upadłościowe, a konkretniej upadłość konsumencka jest sposobem na oddłużenie dłużnika, aczkolwiek najczęściej będzie się wiązać z częściową spłatą zadłużenia na przykład w ramach planu spłaty wierzycieli.

Niniejszy artykuł ma pomóc wszystkim zainteresowanym w poznaniu postępowania upadłościowego w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Jeśli ktoś się zastanawia „jak ogłosić upadłość konsumencką”, to poniższy tekst powinien mu pomóc.

Upadłość konsumencka – czym jest

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym prowadzącym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej czyli potocznie pisząc bankructwa osoby fizycznej.

Upadłość konsumencka jako postępowanie upadłościowe wymaga złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć dłużnik lub wierzyciel.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może dotyczyć osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która jest niewypłacalna. Niewypłacalność dłużnika oznacza nie możność regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Aktywna działalność gospodarcza wyklucza możliwość, że nastąpi ogłoszenie upadłości osoby fizycznej (konsument nie prowadzi działalności gospodarczej).

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika. Ważnym, aczkolwiek drugim w kolejności celem jest windykacja należności w stopniu najwyższym z możliwych.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć elektronicznie za pomocą portalu sądowego Krajowego Rejestru Zadłużonych lub tradycyjnie w formie papierowej do sądu właściwego według miejsca zamieszkania dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga opłacenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Wniosek o upadłość konsumencką trzeba zawsze podpisać.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy przedstawić między innymi spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych, opis majątku dłużnika wraz z szacunkową wyceną, uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz dołączyć dowody potwierdzające tezy i wnioski zawarte w treści pisma.

Złożyć wniosek o upadłość konsumencką można w dowolnym terminie, albowiem dłużnik nie ma obowiązku składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie stanowi podstawy do zawieszania lub umarzania postępowań sądowych lub postępowań egzekucyjnych. Dopiero ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest doniosłe w swoich skutkach i zmienia stan prawny spraw dłużnika.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje w drodze postanowienia wydanego przez właściwy sąd rejonowy. W rzeczonym postanowieniu sąd ogłasza upadłość konsumencką oraz wskazuje dane syndyka, który będzie prowadził postępowanie upadłościowe. Odpowiednie wezwanie dotyczy wierzycieli, którzy mają prawo złożyć stosowne zgłoszenia swoich wierzytelności względem dłużnika.

Od dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik staje się upadłym i traci zarząd nad całym swoim majątkiem. Owy majątek dłużnika wchodzi w skład masy upadłości. Syndyk będzie dążył do likwidacji majątku dłużnika/upadłego.

Postanowienie w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest prawomocne, o ile wniosek złożył dłużnik i nie jest zaskarżalne, gdyż jest wydane zgodnie z wnioskiem dłużnika.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencką w tym etapie charakteryzuje wolny czas działania. Niestety koordynacja pracy sądu oraz syndyka wymaga nie tylko przepisowego dopracowania, ale przede wszystkim lepszej organizacji pracy po stronie obu podmiotów. Obecnie postępowanie upadłościowe trwa zbyt długo, przez co w mniejszym stopniu spełnia swoje podstawowe cele.

Po ogłoszeniu upadłości, co do zasady, nie będą już prowadzone postępowania egzekucyjne oraz sądowe ze strony wierzycieli. Pamiętać jednak trzeba, że różnego typu postępowania mogą być inicjowane przez samego syndyka. Przykładem mogą być kwestie dochodzenia należności od dłużników upadłego oraz skarga pauliańska w przypadku przeniesienia prawa własności danego składnika majątkowego należącego do dłużnika na rzecz osoby trzeciej.

Należy mieć na uwadze, że ogłosić upadłość konsumencką nie oznacza umorzyć długów.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk ustali listę wierzytelności, a następnie sąd ją zatwierdzi. Jeśli w masie upadłości jest majątek dłużnika, to dokona jego likwidacji. Do likwidacji majątku upadłego dochodzi zawsze, aczkolwiek istnieje możliwość wyłączenia danego składnika majątkowego z masy upadłościowej na wniosek dłużnika, syndyka lub poprzez działanie sądu z urzędu.

W dalszej kolejności są trzy możliwości. Sąd może orzec umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, ustalić plan spłaty wierzycieli i umorzyć częściowo zobowiązania upadłego albo dokonać ustalenia planu spłaty wierzycieli, który wyczerpie w całości zgłoszone wierzytelności (bez umorzenia zobowiązań).

Ustalenie planu spłaty wierzycieli w postępowaniu o upadłość konsumencką odbywa się po analizie sytuacji materialnej upadłego. Sąd bada między innymi możliwości zarobkowe dłużnika, jest konieczne i uzasadnione wydatki. W zakresie planu spłaty wierzycieli sąd musi wskazać czas jego trwania oraz wysokość miesięcznej raty jaką upadły będzie uiszczał w ramach planu spłaty wierzycieli.

Czas trwania planu spłaty wierzycieli wynosi maksymalnie siedem lat. Aczkolwiek sąd ustala plan spłaty wierzycieli na okres od jednego roku do trzech lat, a na czas przekraczający trzy lata tylko wtedy gdy sąd dopatrzył się, że niewypłacalność dłużnika powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub z winy dłużnika.

Upadłość konsumencka a umorzenie długów

Upadłość konsumencką wiążemy z umorzenie zobowiązań upadłego. Słusznie, aczkolwiek trzeba być świadomym, że rzadko chodzi do całkowitego umorzenia długów. Najczęstszy scenariusz, to ustalenie plany spłaty wierzycieli i umorzenie długów ponad ustalenia wynikające z planu spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej w ramach postępowania upadłościowego jest dużą szansą na umorzenie zobowiązań upadłego. Wiele zależy od stanu faktycznego konkretnej sprawy, albowiem sąd każdą sprawę powinien badać indywidualnie i uwzględniać jej subiektywne cechy.

Co ważne, ogłoszenie upadłości nie musi zawsze wiązać się z umorzeniem zobowiązań upadłego. Istnieje możliwość, że plan spłaty wierzycieli ustalony przez sąd oraz likwidacja majątku dłużnika pozwolą na spłaty zadłużenia.

5 1 vote
Ocena artykułu:

Czytelniku pamiętaj:
Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi poradnika w rozumieniu prawa. Zawarte w nim treści mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie mogą być traktowane jako fachowe porady lub opinie. Każdorazowo przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w artykule, skonsultuj się ze specjalistami lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Autor artykułu oraz wydawca strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne działania podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Informacja o ciasteczkach

Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.

Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.